Skip to main content

Reklamacja

ZGODA UŻYTKOWNIKA

Witryna internetowa KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA jest udostępniana użytkownikowi, użytkownikowi („Użytkownikowi”), pod warunkiem akceptacji warunków i powiadomień zawartych w tym dokumencie bez modyfikacji. KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA zastrzega sobie prawo do zmiany treści lub układu tej strony internetowej według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia lub do zakończenia dostępności tej strony internetowej. Twój dostęp do tej strony internetowej i korzystanie z niej służą jako akceptacja niniejszych warunków.

Korzystanie ze strony internetowej

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z tej witryny internetowej zgodnie z obowiązującymi lokalnymi, stanowymi i federalnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na powstrzymanie się od:

  1. celowe zmienianie, uszkadzanie lub niszczenie systemu komputerowego, sieci, oprogramowania, programu, zapisów lub informacji dostępnych na tej stronie internetowej, będących własnością KUNSTATELIERS SLABBINCK NV/SA lub innego użytkownika, lub też dokonywanie tego bez uprzedniej zgody;
  2. korzystania z tej strony w celu wykonywania lub usiłowania wykonywania czynności zabronionych przez prawo lub zachęcania stron trzecich do wykonywania czynności zabronionych przez prawo. Wszelkie czynności wykonywane przez Użytkownika, które uniemożliwiają dostęp do tej strony internetowej innym użytkownikom lub KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA, będą uważane za nielegalne.

Przetwarzanie zamówień

Sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio klientom w Belgii lub krajach, w których nie mamy lokalnego dystrybutora. Zamówienia złożone przez użytkowników z krajów, w których mamy lokalnego dystrybutora, będą przetwarzane przez tego dealera. W krajach, w których mamy kilku dealerów, użytkownik zostanie poproszony o wybranie dealera według jego preferencji.

Kontrola korzystania ze strony internetowej

Poprzez samą czynność korzystania z tego systemu Użytkownik wyraźnie akceptuje, że on / ona i czynności, które wykonuje podczas odwiedzania tej strony internetowej, mogą podlegać kontrolom przeprowadzanym przez administratora strony internetowej przez cały czas. Użytkownik jest również informowany o tym, że administratorzy systemu są uprawnieni do dostarczania urzędnikom organów ścigania dowodów na działania potencjalnie przestępcze o charakterze stwierdzonym podczas takich kontroli. Jeżeli Użytkownicy zdecydują się nie akceptować takich kontroli i kontroli, proszony jest o niezwłoczne wylogowanie się z systemu.

Deklaracja przepadku

KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA dołożył wszelkich starań, aby informacje przedstawione na tej stronie były jak najbardziej aktualne, dokładne i jasne. Niemniej jednak możliwe jest, że wymienione informacje zawierają nieścisłości. KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności jednak bez ograniczeń w odniesieniu do części niniejszej Umowy, za mimowolne błędy i dokładność jakichkolwiek wiadomości, informacji finansowych, szczegółów lub jakichkolwiek innych informacji, które mogą być prezentowane na KUNSTATELIERS Strony internetowe SLABBINCK NV / SA. Wiadomości, informacje finansowe, szczegóły i informacje znajdujące się na serwerach KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA zostały opracowane przez pracowników KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA z różnych źródeł i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA nie udziela żadnych gwarancji i nie udziela żadnych zapewnień w odniesieniu do jakości, treści, kompleksowości, przydatności, dokładności, odpowiedniości, kolejności zamówień lub jakichkolwiek innych właściwości zawartości strony internetowej.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Strony internetowe KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA mogą obecnie lub w przyszłości zawierać linki kierujące odwiedzających do stron internetowych administrowanych przez strony trzecie. Witryny internetowe, o których mowa w KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA, nie są administrowane ani nadzorowane przez KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA. KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie informacje, wiadomości lub materiały prezentowane na tych lub jakichkolwiek takich stronach internetowych lub na stronach internetowych, do których odnoszą się same linki. Poprzez umieszczanie linków do stron internetowych administrowanych i hostowanych przez strony trzecie, nie jest intencją KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA wyrażanie jakiejkolwiek formy rekomendacji, poparcia lub zatwierdzenia wspomnianych linków lub produktów i / lub usług promowanych przez te linki, jedynie w celu przedstawiać te linki dla wygody i wygody użytkownika. Każda strona internetowa osoby trzeciej podlega własnemu zestawowi przepisów i zasad dotyczących przydatności informacji do konsultacji społecznych. Użytkownik pozostaje w pełni odpowiedzialny za korzystanie z linków i referencji stron trzecich.

Własność intelektualna

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że strona internetowa KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA zawiera własność intelektualną, która jest chroniona prawem znaków towarowych, tajemnicą handlową i / lub prawem autorskim. Użytkownik zgadza się nie używać, zwielokrotniać, kopiować ani rozpowszechniać żadnej części lub sekcji tej witryny z jej treścią, ani nie wykorzystywać jej jako podstawy do prac pochodnych lub podejmować innego rodzaju działań, które mogą służyć naruszeniu prawa intelektualnego prawa własności KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA.
Marka KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA i jej logo są zastrzeżonymi markami i są chronione jako europejski znak towarowy (CTM) N000020024 (rejestracja 05/01/1998).

Akceptacja ryzyka

Poprzez zwykłe korzystanie ze strony internetowej KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA w jakimkolwiek celu, Użytkownicy akceptują wszelkie ryzyko związane z korzystaniem ze strony internetowej i zawartych na niej oddzielnych stron internetowych. Ryzyko to obejmuje wszelkie ryzyko uszkodzenia komputera, oprogramowania lub informacji użytkownika przez wirusy, oprogramowanie lub inne typy plików przesyłane z lub aktywowane przez stronę internetową KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA lub ich konsultację przez użytkownika. Powyższe wyliczenie nie jest ograniczające.
Pod żadnym warunkiem KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe lub karne szkody, w tym, między innymi, utratę zysków lub utratę dochodów, wynikające z lub w w jakikolwiek sposób odnoszący się do korzystania lub błędnego korzystania ze strony internetowej, lub za pośrednictwem jakiejkolwiek informacji, braku informacji, dokumentów, rejestrów, oprogramowania, usług lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA. Użytkownik również należycie akceptuje wszelkie ryzyko wynikające z korzystania ze strony internetowej, niezależnie od tego, czy wynika to z umowy, działania niezgodnego z prawem, odpowiedzialności cywilnej lub innej, nawet w przypadku, gdy KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA i / lub jeden z jego pracowników, oddziałów lub przedstawicieli został powiadomiony o możliwości wystąpienia szkody. KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody fizyczne spowodowane w całości lub w części przez działanie z jej strony, przez zaniedbanie lub warunki pozostające poza jego kontrolą, w tym dostarczanie, kompilację, demonstrację lub dostarczanie informacji lub wynikające z wszelkie błędy, zaniedbania lub nieścisłości w prezentowanych informacjach, niezależnie od przyczyny leżącej u ich podstaw, lub w wyniku decyzji, działań lub działań - niezależnie od tego, czy zostały wykonane - przez użytkownika polegającego na przedstawionych informacjach lub braku Informacja.

Nielegalne użycie

W ŻADNYM WARUNKU UŻYTKOWNICY ZEZWOLENIENI NA UZYSKANIE DOSTĘPU LUB PRÓBĘ DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA, SIECI KOMPUTEROWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI LUB KOMPONENTU, W ZAKRESIE ZOBOWIĄZANIA ODPOWIEDZIALNEGO DZIAŁANIA, WZIĄĆ UDZIAŁ JAKIEKOLWIEK PRAWA LOKALNE, STANOWE LUB FEDERALNE LUB REGULAMIN W przypadku nielegalnego korzystania ze strony internetowej lub nieautoryzowanego lub niezgodnego z prawem użytkowania przez użytkownika, KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do strony internetowej lub prawa do korzystania ze strony internetowej lub do zakazania Użytkownik nie będzie korzystał ze strony w przyszłości.

Korzystanie z mediów interaktywnych

O ile ta strona internetowa zawiera lub może zawierać linki e-mail, tablice ogłoszeń, fora dyskusyjne, pokoje rozmów lub inne wiadomości lub środki komunikacji w odniesieniu do KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA i / lub innych użytkowników, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z takich forów do celu, dla którego są przeznaczone. Pod żadnym warunkiem użytkownicy nie mogą działać sprzecznie z prawem, korzystając z takich forów w celach, takich jak, oszczerstwo lub zastraszanie innych, naruszenia praw własności intelektualnej KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA lub osób trzecich, publikowanie postów lub wysyłanie nieprzyzwoitych lub obraźliwych materiałów lub wysyłanie wirusów, zniekształconych lub okaleczonych plików lub innych programów, które mogą służyć do uszkodzenia lub zmiany tej strony internetowej lub komputerów KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA lub osób trzecich. KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnych treści ze strony internetowej z dowolnego powodu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały zamieszczone przez strony inne niż KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA lub jego oddziały na stronie internetowej, nie są popierane przez KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA i że takich wiadomości lub postów nie można uznać za sprawdzone lub zatwierdzone autor: KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się na rekompensatę dla KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA, jego urzędników, agentów, pracowników i innych pracowników działających pod jego nadzorem za wszelką odpowiedzialność, koszty, honoraria adwokatów oraz wszelkie szkody wynikające lub związane z korzystaniem ze strony internetowej w dowolnym sposób, z uwzględnieniem roszczeń, w których zarzucane są fakty, które, jeśli zostaną udowodnione, będą stanowić naruszenie przez Użytkownika w stosunku do niniejszych warunków.

Brak stosunku umownego

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za pośrednictwem strony internetowej nie można tworzyć żadnych relacji, w tym między innymi partnerstw, wspólnych przedsięwzięć, zatrudnienia, stosunków umownych lub pośredników między Użytkownikiem a KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA lub którykolwiek z działów lub członków KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA.

Jurysdykcja

Niniejsza Umowa podlega obowiązującemu prawu belgijskiemu. Użytkownik akceptuje wyłączność jurysdykcji belgijskiej i jurysdykcji terytorialnej Belgii dla wszystkich sporów wynikających lub związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Korzystanie z witryny internetowej jest niedozwolone w jurysdykcji, która nie wykonuje wszystkich klauzul i postanowień niniejszych warunków. Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się prawa do skorzystania z jakiejkolwiek formy ustawowego środka prawnego lub prawnego lub jakiejkolwiek innej formy zadośćuczynienia lub postępowania naprawczego, które może mieć w dowolnym momencie w odniesieniu do miejsca postępowania sądowego, procesów sądowych lub roszczeń prawnych wynikających z lub odnoszące się do niniejszej Umowy wszczętej przed takim sądem i nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń o wszczęcie takiego postępowania karnego, pozwu lub roszczenia prawnego przed niewłaściwym forum, a ponadto nieodwołalnie zrzeka się prawa do postoju w związku z takim roszczeniem, ściganiem sądowym, powództwo lub roszczenie prawne wszczęte przed takim sądem, że taki sąd nie ma władzy nad użytkownikiem.

Obowiązujące prawo

Wykonanie przez KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA niniejszej Umowy podlega obowiązującemu prawu i procesowi prawnemu. Niniejsza Umowa nie ma wpływu na prawo KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA do spełnienia żądań, petycji lub wymagań organów ścigania w odniesieniu do korzystania z witryny internetowej przez dowolną stronę lub informacje dostarczone lub opracowane przez KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA w odniesieniu do takiego zastosowania.

Przetrwanie

W przypadku stwierdzenia nieważności lub niemożności wprowadzenia w życie części niniejszej Umowy na podstawie obowiązującego prawa, nieważną lub niewykonalną klauzulę (-y) należy uznać za zastąpioną przez ważną i klauzula wykonalności, która jest ściśle zgodna z celem i intencją pierwotnej klauzuli (klauzul), przy czym pozostała część Umowy pozostaje nienaruszona i nadal obowiązuje bez zastrzeżeń.

Pełna umowa

Niniejsza Umowa stanowi pełną i kompletną Umowę między Użytkownikiem a KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA w odniesieniu do strony internetowej. Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie poprzednie lub podobne ogłoszenia, wiadomości lub komunikaty za pośrednictwem dowolnych środków komunikacji między Użytkownikiem a KUNSTATELIERS SLABBINCK NV / SA w odniesieniu do strony internetowej.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.
Meer informatie